اطلاعیه شماره شش هفدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی (ع)

باسلام ووقت بخیر،مرتلین محترمی که به مرحله نهایی راه یافتندبه نکات ذیل که درخصوص چگونگی ضبط تلاوت های مرحله نهایی است بادقت توجه نمایند:
۱-ضبط تلاوت ترتیل  برادران وخواهران روز۵شنبه مورخ ۴ آبان ماه ازساعت۱۴ الی ۱۸ انجام می پذیرد.
۲-مرتلین محترم برای روز ضبط بایددودستگاه تلفن همراه یالب تاپ آماده نمایند.یک دستگاه برای اتصال باناظران مسابقه ویک دستگاه برای ضبط تلاوتشان،توجه شودکه تلاوت بایدتوسط خودشرکت کننده وبا دستگاه خودش ضبط شود.
۳-مرتلین محترم پس از ضبط تلاوت وتاییدناظر بایدبلافاصله تلاوت خود را به دبیرخانه ارسال نمایند.
۴-درمرحله نهایی به هر مرتل پس ازبرقراری ارتباط قرعه تلاوت اعلام شده ومرتل محترم حداکثر بانظارت ناظر ۳دقیقه فرصت مرورداشته که پس ازمروربایدبلافاصله تلاوت خودرا آغاز نماید.
۵-تاکیدمی‌گرددحتمادرروزضبط ازاینترنت پرسرعت استفاده شود.
۶-مرتلان محترم توجه داشته باشندپس از شروع تلاوت چنانچه به هردلیلی تلاوتشان را قطع نمایند ازدور مسابقه حذف می شوند.
۷-جدول زمانبندی ضبط تلاوتهامتعاقبا اعلام می شود.عدم حضوردرساعت تعیین شده به منزله انطراف وحذف ازمسابقات می باشد.
موفق باشید.