اعلام اسامی حائزین نمره حد نصاب رشته مفاهیم قرآن کریم

آزاده سادات گوهری موسی آباد

راهله عباسعلیزاده

معصومه آقاجونی

خدیجه عظمتی

طیبه ضرابی نژاد فرد

زهره سلطان رضایی

زهرا قاسمی دستجردی

مهدیه مهدوی

هما خانجانی

زهرا دل افکار

هاجر سامان

زهرا اصغری

شهره طائی

مهناز آقاطاهری خوزانی

عایشه بیابانی پور

رقیه عباسی

فاطمه چمنی

سیده منصوره موسوی دره بیدی

زهرا تهماسبی

منصوره معینی

زهرا یعقوبی میراب

اعظم رئوفی

سمانه غلامی

نجمه قباش

زهرا نصراللهی

جمیله جعفرزاده

فاطمه اشرفی

میترا آقامجیدی

زهره کیانی

کبری باقری

آمنه سادات طباطبایی عینکی

ربابه واصفی

حسین محمودی

حسین سلیمانی رهقی

مسعود غفاری فینی

محمدرضا مصباحی پور

عباسعلی تیموری عسگرانی

سید محسن روحانی

محمد گودرزی

سیداحمد نکوئی اونجی

علی خالدی

حسن فرخي مقدم

محمد مهدی رحیمی

محمد جواد جعفرملک

ابوالفضل ابراهیمی

منصور رشتیانی

علی حسن‌شاهی

امیرحسین دوستعلی

غلامرضا قاجار کوهستانی