مسابقات قرآنی دارالقرآن امام علی (ع)
سیزدهمین دوره مسابقات خواهران - بهمن ماه 1398
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 حنانه خلفی تهران
2 زینب فیضی تهران
3 رقیه شدقدم شاهمزگی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 اتنا علینقی تهران
2 مهدیه شکوری قم
2 زهرا عباسی تهران
3 راضیه رحیمی اصفهان
3 طاهره نایبی موحد کردستان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 حکیمه نصیری مازندران
2 زیبا زارع مویدی فارس
2 زینب طائی تهران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فاطمه کوثر حیدری خراسان رضوی
2 مبینا شیخی مرکزی
3 مهنا قنبری شیرذیلی گیلان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 زهرا محبی البرز
2 زهرا توکل اصفهان
3 عاطفه رئوفی اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 الهه اکبری جبلی اصفهان
2 سمیه عباسی اصفهان
3 مرضیه مرتضایی آبرودی تهران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فاطمه دلیری قم
2 فاطمه شاه نظری اصفهان
3 نجمه احمدی فر اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 زهرا سادات موسوی خراسان رضوی
2 فاطمه نیکویی تهران
2 زینب محرمی تهران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 ثریا مهدی نژاد فرد لرستان
2 زهرا دهقانی زاده یزد
2 صدیقه شاکری قم
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 زهرا خلیلی تهران
2 فاطمه یعقوبیان اصفهان
3 زینب رضوانی زاده البرز
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 عذرا صبری نژاد خوزستان
2 پرنیان عصا بخش تهران
2 مریم محمدی کشوری تهران
3 زهرا مهوشیان خراسان رضوی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 مرضیه میرزایی پور خراسان رضوی
2 زهرا سهرابی کرمانشاه
2 خدیجه دیاری بیدگلی قم
3 مریم فتحی نژاد البرز
3 طاهره عبداللهی قزوین
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 نرجس حاجی علی بیگی مرکزی
2 زینب علی اکبری گیلان
3 فاطمه دهقانی یزد
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فائزه سادات قریشی نسب یزد
2 عاطفه ناصح گیلان
3 عادله شیخی مهر آبادی مرکزی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 معصومه صهبایی استاد خراسان رضوی
2 نسیبه کرمی پارسا قم
3 سمیه آصفی هینزنی گیلان
یازدهمین دوره مسابقات خواهران - بهمن ماه 1398
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 حنانه خلفی تهران
2 زینب فیضی تهران
3 رقیه شدقدم شاهمزگی گیلان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 آتنا علینقی تهران
1 مهدیه شکوری قم
2 زهرا عباسی تهران
3 راضیه رحیمی اصفهان
4 طاهره نایبی موحد کردستان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 حکیمه نصیری مازندران
2 زیبا زارع مویدی فارس
3 زینب طائی تهران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فاطمه کوثر حیدری خراسان رضوی
2 مبینا شیخی مرکزی
3 مهنا قنبری شیرذیلی گیلان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 زهرا محبی البرز
2 زهرا توکل اصفهان
3 عاطفه رئوفی اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 الهه اکبری جبلی اصفهان
2 سمیه عباسی اصفهان
3 مرضیه مرتضایی آبرودی تهران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 زهرا خلیلی تهران
2 فاطمه یعقوبیان اصفهان
3 زینب رضوانی البرز
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 عذرا صبوری نژاد خوزستان
2 پرنیان عصا بخش تهران
3 مریم محمدی کشوری تهران
2 زهرا مهوشیان خراسان رضوی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 مرضیه میرزایی پور خراسان رضوی
2 زهرا سهرابی اکرمانشاه
2 خریجه دیاری بیدگلی قم
3 مریم فتحی زاده البرز
3 طاهره عبداللهی قزوین
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 نرگس حاجی علی بیگی مرکزی
2 زینب علی اکبری گیلان
3 فاطمه دهقانی یزد
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فائزه سادات قریشی نسب یزد
2 عاطفه ناصح گیلان
2 عادله شیخی مهر آبادیا مرکزی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 معصومه صهبایی استاد خراسان رضوی
2 نسیبه کرمی پارسا قم
3 سمیه آصفی هینزنی گیلان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فاطمه دلیری قم
2 فاطمه شاه نظری اصفهان
3 نجمه احمدی فر اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 زهرا سادات موسوی خراسان رضوی
2 فاطمه نیکویی تهران
3 زینب محرمی تهران
یازدهمین دوره مسابقات برادران - بهمن ماه 1396
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 علی فیضی تهران
2 محمد محمودی آذربایجان شرقی
3 علی بختیاری تهران
3 علی نجف اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 محمدرضا جعفرپور گیلان
1 علی اکبر بهاری قم
2 بنیامین کرمی البرز
3 حسین کریمی لوئی قم
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 متین حق شناس آدرمنابادی اصفهان
2 حسین ابراهیمی آذربایجان غربی
3 سعید کریمی اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 حمیدرضا حسینی خراسان رضوی
2 محمدمهدی حیدری قم
3 سیدمحمدهادی حسینی خراسان رضوی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 امیرعلی یادگاری تهران
2 سبحان قاری تهران
2 رضا میرزاعلیان اصفهان
3 امیرمحمد خزایی تهران
3 محمدجواد رمضانی تهران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 مهدی عبدلی البرز
2 ماجد حمید قم
2 محمدمهدی بهاری قزوین
3 علیرضا خالقی اصفهان
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 حسین خانی‌بیدگلی اصفهان
1 سیدحسین عالمی قم
2 عبدالله میاحی خوزستان
3 محمدعلی شریعتی قم
3 محمدرضا احمدی قم
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 مسعود سیاف زاده تهران
1 سعید قره داشی خراسان رضوی
2 مرتضی سعیدی مرکزی
2 علی براتی اصفهان
2 محمود باباخان تهران
3 محمد لائینی مازندران
3 علیرضا رحمانی یزد
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 محمد سیلاوی خوزستان
2 علیرضا قلیزاده اردبیل
2 سعید امانلو زنجان
3 یوسف رحیمی زنجان
3 حسام فیوضی رزگی خراسان رضوی
3 علی صادقی تهران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 هادی خانی قم
2 محمدجواد حقیقی فارس
3 سیدرضا میرهاشمی قم
3 مجتبی مهجور خراسان رضوی
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 فواد مولودی کردستان
2 بابک ولی زاده آذربایجان غربی
2 علی پورسینا اصفهان
3 سیدصادق کاظمی قم
3 حسین جوان قم
3 احمد رحیمی فرد مازندران
رتبه نام و نام خانوادگی استان
1 وحید خزایی تهران
2 سید حمیدرضا مقدسی قم
3 علیرضا رضایی خراسان رضوی
3 احسان محمدی خراسان رضوی