حد نصاب راه یافتگان به مرحله نهایی و نیمه نهایی مسابقات

با توجه به تعداد راه یافتگان به مراحل بعدی، شرکت کنندگان در برخی از رشته ها مستقیما به مرحله ی نهایی و شرکت کنندگان در برخی دیگر از رشته ها به مرحله ی نیمه نهایی راه یافتند.

لازم به ذکر است راه یافتگان به این مرحله نیازی به انتخاب نوبت آزمون ندارند و زمان آزمون بصورت سیستمی تعیین شده است. 

 

حد نصاب راه یافتگان به مرحله نهایی مسابقات (بخش خواهران):

- رشته قرائت تحقیق زیر 18 سال : بالای 75

- رشته قرائت تحقیق بالای 18 سال:  بالای 80 

- رشته قرائت ترتیل زیر 18 سال: بالای 75

- رشته قرائت ترتیل بالای 18 سال: بالای 80

- رشته حفظ 20 جزء زیر 18 سال: بالای 89

- رشته حفظ کل زیر 18 سال: بالای 90

 

حد نصاب راه یافتگان به مرحله نهایی مسابقات (بخش برادران):

- رشته قرائت تحقیق زیر 18 سال: بالای 80

- رشته قرائت تحقیق بالای 18 سال: بالای 84

- رشته قرائت ترتیل زیر 18 سال: بالای 82

- رشته قرائت ترتیل بالای 18 سال: بالای 85

 

حد نصاب راه یافتگان به مرحله ی نیمه نهایی مسابقات (بخش خواهران):

- رشته حفظ 10 جزء زیر 18 سال: بالای 85

- رشته حفظ 10 جزء بالای 18 سال: بالای 86

- رشته حفظ 20 جزء بالای 18 سال: بالای 86

- رشته حفظ کل بالای 18 سال: بالای 90

 

حد نصاب راه یافتگان به مرحله ی نیمه نهایی مسابقات (بخش برادران):

- رشته حفظ 10 جزء زیر 18 سال: بالای 90

- رشته حفظ 10 جزء بالای 18 سال: بالای 90

- رشته حفظ 20 جزء زیر 18 سال: بالای 90

- رشته حفظ 20 جزء بالای 18 سال: بالای 90

- رشته حفظ کل زیر 18 سال: بالای 93

- رشته حفظ کل بالای 18 سال: بالای 93