اطلاعیه شماره سه هفدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی (ع)

باسلام خدمت همه حفاظ ، قاریان ومرتلان محترم، ان شاءالله باحضور در آزمون آزمایشی بانحوه برگزاری آزمون آشنا شدید.

حافظان محترم توجه نمایند روزجمعه مورخ ۷مهرماه هرگروه طبق ساعت اعلام شده واردسامانه شده وازطریق حساب کاربری خود واردآزمون اصلی می شوند.دراین مرحله بایدبه سئوالات حفظ وترجمه پاسخگوباشند.مجددا تاکیدمی گرددکه هم بایدبه سئوالات حفظ وهم به سئوالات ترجمه پاسخ داده شود.همانطورکه درگذشته بارهاتاکیدشدحتماازاینترنت پرسرعت استفاده شود.سئوالات ۴گزینه ای است وفقط یک پاسخ صحیح دارد.پاسخ اشتباه امتیازمنفی دارد.
تعدادسئوالات هرگروه وزمان درنظر گرفته شده به شرح ذیل می باشد:
حافظان ده ،بیست وسی جزءقران کریم زیر۱۸ سال۲۰سئوال حفظ و۱۰سئوال ترجمه درزمان۴۰ دقیقه.
حافظان ده،بیست وسی جزءقرآن کریم بالای ۱۸ سال۲۵ سئوال حفظ و۱۰ سئوال ترجمه درزمان۴۰ دقیقه
دقت شودحافظان ده جزءبین ساعت ۹تا۱۰صبح،
حافظان ۲۰ جزءبین ساعت۱۵ تا۱۶ وحافظان کل بین ساعت ۱۹تا۲۰بایدواردسامانه شوند.درپایان ساعت اعلام شده درهرگروه سامانه بسته شده وآزمون به پایان می رسد. البته توجه شود در فاصله یک ساعت آزمون هر زمانی که وارد سامانه شوید از زمان ورود وقت آزمون برای شمامحاسبه می شود و تا پایان آن وقت ، فرصت پاسخگویی به سوالات را خواهید داشت.
 

قاریان ومرتلان عزیز روز۵شنبه مورخ ۶مهرماه بایددرفاصله ساعت ۱۷ تا۱۸ ازطریق حساب کاربری خوددرسامانه مسابقات واردشده ودرآزمون اصلی آشنایی با ترجمه قرآن کریم درمحدوده تعیین شده شرکت نمایند.
قاریان ومرتلان زیر۱۸سال بایدبه ده سئوال بازمان ۱۵ دقیقه وقاریان ومرتلان بالای ۱۸سال
بایدبه ۱۵ سئوال بازمان ۲۰ دقیقه پاسخ دهند.هرسئوال فقط یک پاسخ صحیح دارد.پاسخ اشتباه نمره منفی دارد.قاریان ومرتلان عزیز حتماازاینترنت پرسرعت استفاده نمایند.راس ساعت ۱۸ آزمون به پایان رسیده و سیستم بسته می شود. البته توجه شود در فاصله ساعت ۱۷ تا ۱۸ هر زمانی که وارد سامانه شوید از زمان ورود وقت آزمون برای شمامحاسبه می شود و تا پایان آن وقت ، فرصت پاسخگویی به سوالات را خواهید داشت

کاربران محترم درساعت برگزاری آزمون چنانچه بامشکل فنی مواجه شدندمی توانندباشماره 09931195993 تماس بگیرند.باتوجه به آمار بالای شرکت کنندگان خواهشمند است فقط در مواقع خیلی ضروری با شماره مذکور تماس گرفته شود
موفق باشید..