اطلاعیه شماره هشت هفدهمین دوره مسابقات دارالقرآن امام علی (ع)

باسلام ووقت بخیر،قاریان محترمی که به مرحله نهایی راه یافتندبه نکات ذیل که درخصوص چگونگی ضبط تلاوت های مرحله نهایی است بادقت توجه کنند:
۱-ضبط تلاوت آقایان روزجمعه مورخ ۵آبان ماه ازساعت ۱۰صبح الی۱۸ وضبط تلاوت خواهران روز ۵شنبه مورخ ۴آبان ماه ازساعت ۱۴ الی ۲۰ 
انجام می پذیرد.
۲-قاریان محترم برای روز ضبط بایددودستگاه تلفن همراه یالب تاپ آماده نمایند.یک دستگاه برای اتصال باناظران مسابقه ویک دستگاه برای ضبط تلاوتشان،توجه شودکه تلاوت بایدتوسط خودقاری وبا دستگاه خودش ضبط شود.
۳-قاریان محترم پس ازضبط تلاوت وتاییدناظر بایدتلاوت رابلافاصله به دبیرخانه ارسال نمایند.
۴-درمرحله نهایی به هرقاری پس ازبرقراری ارتباط
قرعه تلاوت اعلام شده وقاری محترم حداکثربا نظارت ناظر۵دقیقه فرصت مرور داشته که پس ازمروربایدبلافاصله تلاوت خودرا آغاز نماید.
۵-تاکیدمی گرددحتمادرروزضبط ازاینترنت پرسرعت استفاده شود.
۶-قاریان محترم توجه داشته باشندپس از شروع تلاوت چنانچه به هردلیلی تلاوتشان راقطع نمایندازدور مسابقه حذف می شود.
۷-جدول زمانبندی ضبط تلاوتها متعاقبا اعلام می شود.عدم حضوردرساعت تعیین شده به منزله انصراف وحذف ازمسابقات می باشد.
موفق باشید.