قرعه های رشته های ترتیل و تحقیق پانزدهمین دوره مسابقات سراسری دارالقران امام علی (ع)

قرعه هاى رشته ترتيل بالاى ١٦ سال(برادران)
١-صفحه ٢١٥  سوره يونس آيات ٥٤ تا٦١
٢-صفحه ٢٩٢ سوره اسراء آيات ۹۷ تا ١٠٤
٣-صفحه٤٦١ سوره زمر آيات ٢٢ تا ٣١

 

قرعه هاى رشته ترتيل بالای ۲۶ سال(خواهران) 
١-صفحه ٢١٥  سوره يونس آيات ٥٤ تا٦١
٢-صفحه ٢٩٢ سوره اسراء آيات ۹۷ تا ١٠٤
٣-صفحه٤٦١ سوره زمر آيات ٢٢ تا ٣١

 

قرعه هاى رشته ترتيل کمتر از ۱۶ سال(برادران)
١-صفحه ٢٢٠ سوره يونس آيات ١٠٠ تا١٠٦
٢- صفحه ٢٨٩ سوره اسراء آيات٦٧ تا ٧٢
٣-صفحه ٥١٦ سوره حجرات آيات ٦ تا ١٠

 

قرعه هاى رشته ترتيل کمتر از ۲۶ سال(خواهران)
١-صفحه ٢٢٠ سوره يونس آيات ١٠٠ تا١٠٦
٢- صفحه ٢٨٩ سوره اسراء آيات٦٧ تا ٧٢
٣-صفحه ٥١٦ سوره حجرات آيات ٦ تا ١٠

 

قرعه هاى رشته تحقيق کمتر از ۱۶ سال(برادران) 
١- صفحه ١١٧ سوره مائده آيات ٥١ تا ٥٣
٢-صفحه ٥٤٠ سوره حديد آيات ١٩ و٢٠
٣-صفحه ٥١٥ سوره حجرات آيات ١ تا ٤

 

قرعه هاى رشته تحقيق بالاى ١٦ سال(برادران)
١-صفحه ٢٥١ سوره رعد آيات ١٦ و١٧
۲-صفحه ٣٣٧ سوره حج آيات ٣٩ تا ٤٢
۳-صفحه ٣٨٤ سوره نمل آيات٨٣ تا٨٨

 

قرعه هاى رشته تحقيق کمتر از ۲۶ سال(خواهران) 
١- صفحه ١١٧ سوره مائده آيات ٥١ تا ٥٣
٢-صفحه ٥٤٠ سوره حديد آيات ١٩ و٢٠
٣-صفحه ٥١٥ سوره حجرات آيات ١ تا ٤

 

قرعه هاى رشته تحقيق بالاى ۲۶ سال(خواهران)
١-صفحه ٢٥١ سوره رعد آيات ١٦ و١٧
۲-صفحه ٣٣٧ سوره حج آيات ٣٩ تا ٤٢
۳-صفحه ٣٨٤ سوره نمل آيات٨٣ تا٨٨